Download Kort om yttrandefrihet by Nigel Warburton PDF

By Nigel Warburton

”Jag hatar dina åsikter males är beredd att dö för din rätt att uttrycka dem.” Citatet brukar tillskrivas Voltaire och är en vanlig paroll bland yttrandefrihetens försvarare. Ändå är det få som är beredda att försvara alla yttranden i alla sammanhang. Särskilt tvekar vi när människors fysiska säkerhet står på spel. Var går då gränserna? Vad är yttrandefriheten egentligen värd?

I Kort om yttrandefrihet diskuteras brännande frågor om det moderna samhället och det fria ordet. Borde vi få säga vad som helst om religioner? Finns det goda skäl att censurera pornografi? Har net förändrat allt? Nigel Warburtons bok är en aktuell, lättillgänglig och tankeväckande undersökning av yttrandefrihetens värde och gränser.

Show description

Read Online or Download Kort om yttrandefrihet PDF

Similar swedish books

Sverige forever in my heart

I Malmö kastas antisemitiska glåpord efter en ortodox rabbin. I Tomelilla haglar stenar över en ung slöjklädd mamma. I Eslöv, som brukar kallas Sveriges tråkigaste stad, bor ”familjen Kebab”. I Kattarp attackeras en flyktingfamiljs hem av en hatisk mobb.

Nextopia

Hur kan grapefruktjuice smaka apelsinjuice? Varför är guy lyckligare före giftermålet än efter? Hur kan iPhone utses until världens bästa telefon innan den nått handeln? Varför satsar filmbranschen på trilogier? Svaret är förväntningar. Förväntningar har också lett until att imorgon blivit viktigare än idag.

Att dö

Den eight juni 2010 kollapsade Christopher Hitchens i sitt hotellrum i ny. När diagnosen strupcancer fastställdes färdades han från de friskas land över until det karga landskapet som tillhör de sjuka. below de följande arton månaderna, fram until eventually sin död i december 2011, skrev Christopher Hitchens oavbrutet och klarsynt om politik och kultur.

Kort om yttrandefrihet

”Jag hatar dina åsikter males är beredd att dö för din rätt att uttrycka dem. ” Citatet brukar tillskrivas Voltaire och är en vanlig paroll bland yttrandefrihetens försvarare. Ändå är det få som är beredda att försvara alla yttranden i alla sammanhang.

Additional info for Kort om yttrandefrihet

Example text

Men en forskare bör en viss teori. Resultaten man får motsäger skärskåda sina utgångspunkter på ett mer kanske det som kommit fram i tidigare un- kritiskt sätt än vardagsmänniskan och j ä m - dersökningar, eller också är något fortfaran- föra dem med vetenskapliga teorier och de oklart; i båda fallen gör man då en ny tillgängliga forskningsresultat. prövning med mer specifika hypoteser. I mycket stora drag består ett vetenskap- Denna växling mellan teori och praktik, ligt tillvägagångssätt av olika steg.

Vid konflikter. Inne- framträdande plats. Freud ansåg att männi- hållet i överjaget eller samvetet är ett slags skan lever med sexuella och aggressiva drif- koncentrat av förmaningar, förhållningssätt ter som kräver omedelbar tillfredsställelse. och fostran som härstammar från föräldrar De är starkare än förnuft och sociala behov och andra viktiga vuxna. kommer att styra den vuxnes beteende i re- och framför allt samhälleligt oacceptabla. Psykoanalytisk teori ser således männi- Därigenom är man som människa utsatt för skans utveckling som styrd av omedvetna ett ständigt lidande som kommer av de drifter och motiv.

För att lära sig att hantera problem som hon möter, och att tolka och hantera sin omgivning, utvecklar människan psykologiska verktyg, först och främst språket. Språket hjälper barnet att frigöra sig från den omedelbara situationen här och nu och att rikta sin uppmärksamhet mot framtiden och i någon mån styra denna. Språket gör det också möjligt för barnet att delta i sociala samspel, både i form av konkreta samtal med andra och i form av inre dialoger; förmågan att resonera med sig själv utvecklar tänkandet.

Download PDF sample

Rated 4.93 of 5 – based on 31 votes